Kişisel Verilerin Korunması/Aydınlatma Metni

Uzman Diyetisyen Sahure ÖZAY

Beslenme Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

Danışan Aydınlatma Metni

 

Ünvanı: Sahure ÖZAY HASAR

Adresi: Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi, No:41/3 Üsküdar/İstanbul

E-Posta: sahure@sahureozay.com

Web Adresi: www.sahureozay.com

Telefon: 0532 601 33 55

Vergi Dairesi: Üsküdar V.D.

Vergi Numarası: 69700195096

Veri Sorumlusu

Sahure ÖZAY HASAR olarak veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Yasal  mevzuat kapsamında danışanları diyetisyenlik faaliyetlerinin ifası, kişiye özel hazırlanması gereken beslenme programlarının ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi faaliyetlerinden faydalandırmak amacıyla danışanın ad soyadı,  telefon numarası, mail adresi, boyu, yaşı, kilosu, vücut analizi verileri,  danışan değerlenme formuna dahil olan; sağlık bilgileri (anamnez), beslenme bilgileri ve kayıtları, yapılan ve daha önce yapılmış olan fiziksel aktivite /spor  ve bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler,  onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek için danışanın bilgisi doğrultusunda reklam ve bilgilendirme amacıyla görsel ve işitsel verileri kaydetmek ve sosyal medya mecralarında (facebook, instagram, twitter, linkedin, tiktok vb. ) kullanmak, gerekli durumlarda (randevu oluşturmak, düzenlemek, değiştirmek ve teyit etmek dahil, kampanyalardan haberdar etmek) kullanılmak üzere iletişim bilgilerini (e-mail ve telefon) kaydetmek,  elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek amaçlarıyla ve her hâlükârda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 

Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlıklı beslenme hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda tarafımızın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için Kanun’un 4. Maddesinde ifade edilen genel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun şekilde işlenebileceğini, elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini bilgilerinize sunarız.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır. Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanmakta ve izinsiz ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece çalışma ekibimiz dışında üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf) 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesi Kapsamında Hakları Tarafımıza başvurarak, kişisel verilerinize ilişkin KVKK’nın 11. maddesi gereği bize başvurmanız halinde kişisel verileriniz ile ilgili;

  1. Şirket’in kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
  2. İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
  3. Şirket’in yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü̈ kişileri bilme,
  4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  5. Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü̈ kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  8. Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.
  9. Kanunun Öngördüğü İstisnalar

İlgili mevzuat uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre açık rızanız olmadan kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kanunda sayılan diğer istisnalar saklıdır.

Mevzuat, teknoloji ve ticari değişikliklere bağlı olarak yukarıda yer alan hususlarda değişiklik olabileceğinden, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi tavsiye ederiz

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.